Leverandørstyring i Microsoft 365

Automatiserede leverandøraudits med opslagsværk, spørgeskema & certifikatstyring

Leverandørstyring i skyen

Standardløsning i Microsoft 365:
Leverandørstyringsløsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som kan tilpasses til at understøtte en bred vifte af individuelle arbejdsgange og -processer.

Leverandørstyring konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).

Hvad er leverandørstyring?

Leverandørstyringsløsningen giver dig overblik over al relevant information om virksomhedens leverandører, underleverandører og disses produkter, råvarer, certifikater og deklarationer/audits. 

Leverandørstyringen har tre primære formål: 

 • $At sikre leverandørcompliance i forhold til kvalitetskrav, myndighedskrav og krav som følge af certificering
 • $At sikre kvaliteten af produkter der leveres som delkomponenter/halvfabrikata til produktion, slutprodukter der leveres til virksomheden, og produkter der leveres direkte til slutkunden på vegne af virksomheden
 • $At sikre leverancestabilitet så virksomheden er i stand til at overholde kontraktuelle forpligtelser og efterkomme efterspørgslen fra markedet
Leverandørportal 1
Download prisliste


Download prisliste


Kom rigtigt i gang

Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.

Kort leveringstid

Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant på under 30 dage.

Sikkerhed & tryghed igennem hele processen

Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved, hvad du får, og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.

Nem at tilpasse

Standardløsningen kan bruges, som den er,      eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.

Fremtidssikret platform

Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.

Abonnement eller fastpris – valget er dit

Abonnement – ingen initialomkostninger
– alt er inkluderet.

Fastprisaftale – løsningskonfiguration og installation inkluderet – tilkøb efter behov.

Læs vores leverandørstyringskundecases

Geia Food automatiserer leverandør-audits, herunder informations-, og certifikat-indhentning, med leverandørstyring fra Simplitize

Et ønske om større effektivitet i hverdagen var den direkte anledning til automatisering med Power Apps. I dag er hele Microsoft 365-værktøjskassen i spil, når der løbende optimeres.

Leverandørstyring til ISO-certificerede virksomheder 

Leverandørstyring til virksomheder som er certificeret med eksempelvis ISO 14001, ISO 9001 og/eller ISO 45001. 

Leverandørstyringsløsningen sikrer, at ISO-certificerede virksomheder lever op til ISO-standardens krav til styring af kvaliteten hos leverandører og disses leverancer. Løsningen sikrer, at virksomheden overholder sine forpligtelser i forhold til certifikatkrav og auditering af leverandører; herunder at leverancer overholder gældende kvalitetskrav, retningslinjer og processer i forhold til produkter og ydelser. 

Leverandørstyring til BSE-certificerede
fødevarevirksomheder
 

BSE-certificerede fødevarevirksomheder skal løbende foretage leverandør-audits. Leverandørstyringen gør det nemt for fødevarevirksomheder at indsamle nødvendige leverandørinformationer og leverandørcertifikater. Løsningens digitale spørgeskema hjælper leverandøren med at indberette korrekte og fyldestgørende data.

Gratis whitepaper:

Leverandørstyring

– et spadestik dybere

 

Hent whitepaper og få:

 • $Introduktion til Leverandørstyring i Microsoft 365
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
 • $Skærmprint fra Leverandørstyringsløsningen, der viser løsningens hovedelementer

Leverandørstyring i Microsoft 365

Simplitizes leverandørstyring er målrettet grossister, producenter, transportører eller andre virksomheder, der har behov for at styre leverandører og certifikater samt dokumentere overholdelse af eksempelvis kvalitetskrav, miljøkrav og fødevarekrav; f.eks. i forhold til ISO-certificering, BSE-certificering og AEOcertificering.

tooltip text

Læs mere om leverandørspørgeskema

Læs mere om certifikater

Læs mere om leverandører

Udvid med leverandørkontrakter

Læs mere her

Udvid med produkter

Læs mere her

Udvid med leverandørportal

Læs mere her

 

Tilkøbsmoduler

 

Leverandørstyringsløsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler: 

Leverandørstyringsløsningen består af tre grundmoduler:

Løsningen kan udvides med yderligere tre tillægsmoduler:

Se beskrivelser af moduler og tillægsmoduler, som indgår i leverandørløsningen

  ;

  Leverandørstyring i Microsoft 365

  Simplitizes leverandørstyring er målrettet grossister, producenter, transportører eller andre virksomheder, der har behov for at styre leverandører og certifikater samt dokumentere overholdelse af eksempelvis kvalitetskrav, miljøkrav og fødevarekrav; f.eks. i forhold til ISO-certificering, BSE-certificering og AEOcertificering.

   

  Standard leverandørstyring

  tooltip text

  Læs mere om leverandørspørgeskema

  Læs mere om certifikater

  Læs mere om leverandørmodul

  Udvid med leverandørkontrakter

  Læs mere her

  Udvid med produkter

  Læs mere her

  Udvid med leverandørportal

  Læs mere her

                  Tilkøbsmoduler

  Leverandørstyringsløsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler:  

  Leverandørstyringsløsningen består af tre grundmoduler:

  Løsningen kan udvides med yderligere tre tillægsmoduler:

  Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i leverandørløsningen

   ;

   Moduler

   Leverandørmodul

   Grundmodulet leverandører indeholder leverandørinformationer og dashboards til monitorering af leverandør-compliance. Leverandørens stamdata kan indtastes manuelt, hentes fra ERP-systemet eller oprettes og vedligeholdes af leverandøren selv igennem leverandørportalen. 

    Læs mere om indholdet leverandørmodulet

    Leverandørmodulet indeholder blandt andet: 

    • Leverandøroverbliksside: Overblik over alle stamdata, dokumenter, certifikater og registreringer på leverandøren. 
    • Leverandørstatus: Stadiestyring til angivelse af status for leverandører  
    • Leverandøroversigt: Oversigt på tværs af leverandører med filtreringsmuligheder på alle registrerede leverandørdata.  
    • Leverandørkontakter: Overblik over kontaktpersoner hos leverandørerne. 
    • Produktionslokationer: Overblik over leverandørens produktionslokationer. 

    Certifikatsmodul

    Grundmodulet certifikater indeholder certifikatstyring; herunder upload-funktion af certifikater og administration og overvågning af tidsfrister samt certifikatudløb. 

     Læs mere om indholdet i certifikater modulet

     Certifikatmodulet indeholder blandt andet: 

     • Leverandøruploadfunktion: Upload-funktion så leverandøren kan uploade sine certifikater. 
     • Certifikatbibliotek: Opbevaring og registrering af certifikater og metadata på certifikater. 
     • Certifikatgruppering. Gruppering af certifikater i forhold til certifikattype. 
     • Certifikatoversigt: Oversigt på tværs af certifikater med filtreringsmuligheder på alle registrerede certifikatdata. 
     • Overvågning: Overvågning over manglende certifikater og certifikatudløb på den enkelte leverandør og global overvågning på tværs af leverandører. 
     • Advisering: Automatisk mailadvisering til leverandører når certifikater skal fornyes.  

     Spørgeskemamodul

     Grundmodulet leverandørspørgeskema indeholder digitalt leverandørspørgeskema til leverandørdeklaration og auditering. Leverandørdeklarationsprocessen er automatiseret, så leverandøren guides igennem spørgsmålene og adviseres ved tidsoverskridelse og mangelfuld udfyldelse.

      Læs mere om indholdet i spørgeskemamodulet

      Leverandørspørgeskemamodulet indeholder blandt andet: 

      • Foruddefinerede spørgeskemaer: Spørgsmålene i spørgeskemaet defineres af virksomheden i forhold til kriterier og kvalitetskrav, som leverandøren skal efterleve. 
      • Typebestemte spørgeskemaer: Udarbejdelse af spørgeskemaer målrettet leverandørsegmenter, produkttyper, lande og sprogvarianter. 
      • Mailnotifikation: Leverandøren udfylder spørgeskemaet ved at følge et link, som sendes via mail til leverandøren. 
      • Automatisk advisering: Leverandøren modtager en mail, hvis tidsfristen for indberetningen overskrides. 
      • Intuitiv guide: Leverandøren guides intuitiv igennem udfyldelsesprocessen, så det sikres, at alle spørgsmål udfyldes korrekt. 
      • Automatisk udsendelse: Udsend spørgeskemaer med faste tidsintervaller til foruddefinerede målgrupper.  

      Tillægsmoduler

      Kontraktmodul

      Modulet Kontrakter indeholder de kontrakter, som virksomheden har indgået med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Kontraktmodulet er et undermodul til grundmodulet Virksomheder. Det betyder, at kontrakterne vises under virksomhederne.

       Læs mere om indholdet i kontraktmodulet

       Kontraktmodulet indeholder blandt andet:  

       • Kontraktoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på kontrakten.  
       • Kontraktkategorisering: Registrering og overblik over kontrakttyper.  
       • Kontraktstatus: Stadiestyring til angivelse af status for kontrakterne og styring af kontraktcyklus.  
       • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og kontraktudløb samt advisering til den kontraktansvarlige.
       • Kontraktoversigt: Oversigt på tværs af kontrakter med filtreringsmuligheder på alle registrerede kontraktdata. 
       • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner på leverandørkontrakter.  
       • Fritekstsøgning: Fremsøgning i leverandørkontrakter, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

       Produktmodul

       Tillægsmodulet produkter indeholder produktinformationer og dashboard til monitorering af produkter og halvfabrikat, som skal indgå i virksomhedens produktion. 

         Læs mere om indholdet i produktmodulet

         Produktmodulet indeholder blandt andet: 

         • Produktregistreringer: Registrering af produktinformation, indholdsdeklaration mv. 
         • Produktkategoriseringer: Kategoriseringer af produkter. 
         • Oversigt: Oversigt over råvarer, komponenter og ingredienser. 
         • Produktoverblik: Overblik på tværs af produkter med filtreringsmuligheder på alle registrerede produktdata. 

         Leverandørportal

         Tillægsmodulet leverandørportal indeholder en browserbaseret leverandørportal, som leverandørerne kan logge ind på og dermed få overblik over egne leverandørdata og lave selvbetjening.

           Læs mere om indholdet i leverandørportalen

           Leverandørportalen indeholder blandt andet:  

           • Overblik: Leverandøren har igennem portalen overblik over egne data, registreringer, deadlines, produkter og certifikater. 
           • Redigering: Adgang til redigering og opdatering af eksempelvis leverandør- og produktdata. 
           • Registreringer: Adgang til registrering af nye produkter og besvarelse af spørgeskema. 
           • Upload: Upload-funktion til upload af certifikater. 

           Moduler

           Leverandørmodul

           Grundmodulet leverandører indeholder leverandørinformationer og dashboards til monitorering af leverandør-compliance. Leverandørens stamdata kan indtastes manuelt, hentes fra ERP-systemet eller oprettes og vedligeholdes af leverandøren selv igennem leverandørportalen. 

            Læs mere om indholdet leverandørmodulet

            Leverandørmodulet indeholder blandt andet: 

            • Leverandøroverbliksside: Overblik over alle stamdata, dokumenter, certifikater og registreringer på leverandøren. 
            • Leverandørstatus: Stadiestyring til angivelse af status for leverandører  
            • Leverandøroversigt: Oversigt på tværs af leverandører med filtreringsmuligheder på alle registrerede leverandørdata.  
            • Leverandørkontakter: Overblik over kontaktpersoner hos leverandørerne. 
            • Produktionslokationer: Overblik over leverandørens produktionslokationer. 

            Certifikatsmodul

            Grundmodulet certifikater indeholder certifikatstyring; herunder upload-funktion af certifikater og administration og overvågning af tidsfrister samt certifikatudløb. 

             Læs mere om indholdet i certifikater modulet

             Certifikatmodulet indeholder blandt andet: 

             • Leverandøruploadfunktion: Upload-funktion så leverandøren kan uploade sine certifikater. 
             • Certifikatbibliotek: Opbevaring og registrering af certifikater og metadata på certifikater. 
             • Certifikatgruppering. Gruppering af certifikater i forhold til certifikattype. 
             • Certifikatoversigt: Oversigt på tværs af certifikater med filtreringsmuligheder på alle registrerede certifikatdata. 
             • Overvågning: Overvågning over manglende certifikater og certifikatudløb på den enkelte leverandør og global overvågning på tværs af leverandører. 
             • Advisering: Automatisk mailadvisering til leverandører når certifikater skal fornyes.  

             Spørgeskemamodul

             Grundmodulet leverandørspørgeskema indeholder digitalt leverandørspørgeskema til leverandørdeklaration og auditering. Leverandørdeklarationsprocessen er automatiseret, så leverandøren guides igennem spørgsmålene og adviseres ved tidsoverskridelse og mangelfuld udfyldelse.

              Læs mere om indholdet i spørgeskemamodulet

              Leverandørspørgeskemamodulet indeholder blandt andet: 

              • Foruddefinerede spørgeskemaer: Spørgsmålene i spørgeskemaet defineres af virksomheden i forhold til kriterier og kvalitetskrav, som leverandøren skal efterleve. 
              • Typebestemte spørgeskemaer: Udarbejdelse af spørgeskemaer målrettet leverandørsegmenter, produkttyper, lande og sprogvarianter. 
              • Mailnotifikation: Leverandøren udfylder spørgeskemaet ved at følge et link, som sendes via mail til leverandøren. 
              • Automatisk advisering: Leverandøren modtager en mail, hvis tidsfristen for indberetningen overskrides. 
              • Intuitiv guide: Leverandøren guides intuitiv igennem udfyldelsesprocessen, så det sikres, at alle spørgsmål udfyldes korrekt. 
              • Automatisk udsendelse: Udsend spørgeskemaer med faste tidsintervaller til foruddefinerede målgrupper.  

              Tillægsmoduler

              Kontraktmodul

              Modulet Kontrakter indeholder de kontrakter, som virksomheden har indgået med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Kontraktmodulet er et undermodul til grundmodulet Virksomheder. Det betyder, at kontrakterne vises under virksomhederne.

               Læs mere om indholdet i kontraktmodulet

               Kontraktmodulet indeholder blandt andet:  

               • Kontraktoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på kontrakten.  
               • Kontraktkategorisering: Registrering og overblik over kontrakttyper.  
               • Kontraktstatus: Stadiestyring til angivelse af status for kontrakterne og styring af kontraktcyklus.  
               • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og kontraktudløb samt advisering til den kontraktansvarlige.
               • Kontraktoversigt: Oversigt på tværs af kontrakter med filtreringsmuligheder på alle registrerede kontraktdata. 
               • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner på leverandørkontrakter.  
               • Fritekstsøgning: Fremsøgning i leverandørkontrakter, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

               Produktmodul

               Tillægsmodulet produkter indeholder produktinformationer og dashboard til monitorering af produkter og halvfabrikat, som skal indgå i virksomhedens produktion. 

                 Læs mere om indholdet i produktmodulet

                 Produktmodulet indeholder blandt andet: 

                 • Produktregistreringer: Registrering af produktinformation, indholdsdeklaration mv. 
                 • Produktkategoriseringer: Kategoriseringer af produkter. 
                 • Oversigt: Oversigt over råvarer, komponenter og ingredienser. 
                 • Produktoverblik: Overblik på tværs af produkter med filtreringsmuligheder på alle registrerede produktdata. 

                 Leverandørportalen

                 Tillægsmodulet leverandørportal indeholder en browserbaseret leverandørportal, som leverandørerne kan logge ind på og dermed få overblik over egne leverandørdata og lave selvbetjening.

                   Læs mere om indholdet i leverandørportalen

                   Leverandørportalen indeholder blandt andet:  

                   • Overblik: Leverandøren har igennem portalen overblik over egne data, registreringer, deadlines, produkter og certifikater. 
                   • Redigering: Adgang til redigering og opdatering af eksempelvis leverandør- og produktdata. 
                   • Registreringer: Adgang til registrering af nye produkter og besvarelse af spørgeskema. 
                   • Upload: Upload-funktion til upload af certifikater. 

                   Har du behov for effektiv leverandørstyring i Microsoft 365

                   – eller er du blot nysgerrig?

                   Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.