Løsningskatalog

How to videoer: Løsningskatalog og overblik
over features og moduler i standardløsningerne.

Modulkatalog

Virksomhedsmodul

Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

  Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

  Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

  • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
  • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
  • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
  • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
  • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

  Projektmodul

  Modulet projekter indeholder en komplet projektstyringsløsning til procesunderstøttelse og strukturering af en bred vifte af projektstyringsmetoder; eksempelvis PRINCE2, Scrum, Vandfald, Agile, PMBoK, Six Sigma og Kanban. Få styr på projektdokumenter, interessenter, status, faser, frister, opgaver og historik.  

    Læs mere om indholdet i projektmodulet

    Projektmodulet indeholder blandt andet:  

    • Projektoverblik: Overblik over alle metadata, dokumenter, mailkorrespondancer, opgaver, risici, projektstadie, relationer mv. 
    • Projekttemplates: Foruddefinerede projekttemplates der understøtter forskellige projekttyper.
    • Stage-gate-styring: Stadiestyring af projektfaserne og gatestyring sikrer, at processerne overholdes undervejs i projektforløbet. 
    • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den projektansvarlige. 
    • Porteføljeoverblik: Oversigt på tværs af projekter med filtreringsmuligheder på alle registrerede metadata. 
    • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  
    • Projektplan med tidslinje, opgavestyring og tjekliste. Kan spille sammen med gatestyringen i stadiemodellen. 
    • Change log med registrering af ændringer i projektplanen.

    Sagsmodul

    Tillægsmodulet sager indeholder forskellige sagstyper – f.eks. juridiske sager, reklamationssager og skadessager (Claim Management). Hold styr på sagskorrespondancen; dokumenter, e-mails, parter, status, frister, opgaver og sagshistorik. Opnå fuld kontrol og overblik, uanset hvor mange sager, du arbejder på, hvordan du arbejder og med hvem.

     Læs mere om indholdet i sagsmodulet

     Sagsmodulet indeholder blandt andet: 

     • Sagsoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på sagen.  
     • Sagskategorisering: Registrering og overblik over sagstyper. 
     • Sagsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for sagerne og styring af kontraktcyklus.  
     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den sagsansvarlige.
     • Sagsoversigt: Oversigt på tværs af sager med filtreringsmuligheder på alle registrerede metadata.   
     • Kontaktoverblik: Registrering og overblik over sagsparter og relationer.  
     • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata på sagen og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

     CRM-modul

     Grundmodulet CRM indeholder forskellige salgssager segmenteret i produktkategorier. Hold styr på korrespondancen i salgsprocessen; dokumenter, e-mails, parter, status, frister, opgaver, salgsøkonomi (potentiale, vægtet og realiseret) og salgshistorik. Opnå fuld kontrol og overblik, uanset hvor mange salgssager, du arbejder på, hvordan du arbejder og med hvem.

      Læs mere om indholdet i CRM-modulet

      Salgssagsmodulet indeholder blandt andet:

       

      • Salgsoverblik: Overblik over alle metadata, salgsøkonomi, dokumenter og mailkorrespondance på salgssagen.
      • Salgskategorisering: Registrering og overblik over salgssager fordel på produkttyper.
      • Salgsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for sagerne og styring af salgsprocessen.
      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den salgsansvarlige.
      • Kontaktoverblik: Registrering og overblik over kontaktpersoner hos kunden.
      • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata på salgssagen og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.

      Kontraktmodul

      Modulet kontrakter indeholder de kontrakter, som virksomheden har indgået med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Kontraktmodulet er et undermodul til grundmodulet Virksomheder. Det betyder, at kontrakterne vises under virksomhederne.

       Læs mere om indholdet i kontraktmodulet

       Kontraktmodulet indeholder blandt andet:  

       • Kontraktoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på kontrakten.  
       • Kontraktkategorisering: Registrering og overblik over kontrakttyper.  
       • Kontraktstatus: Stadiestyring til angivelse af status for kontrakterne og styring af kontraktcyklus.  
       • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og kontraktudløb samt advisering til den kontraktansvarlige.
       • Kontraktoversigt: Oversigt på tværs af kontrakter med filtreringsmuligheder på alle registrerede kontraktdata. 
       • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner på leverandørkontrakter.  
       • Fritekstsøgning: Fremsøgning i leverandørkontrakter, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

       Leverandørmodul

       Grundmodulet leverandører indeholder leverandørinformationer og dashboards til monitorering af leverandør-compliance. Leverandørens stamdata kan indtastes manuelt, hentes fra ERP-systemet eller oprettes og vedligeholdes af leverandøren selv igennem leverandørportalen. 

        Læs mere om indholdet i leverandørmodulet

        Leverandørmodulet indeholder blandt andet: 

        • Leverandøroverbliksside: Overblik over alle stamdata, dokumenter, certifikater og registreringer på leverandøren. 
        • Leverandørstatus: Stadiestyring til angivelse af status for leverandører  
        • Leverandøroversigt: Oversigt på tværs af leverandører med filtreringsmuligheder på alle registrerede leverandørdata.  
        • Leverandørkontakter: Overblik over kontaktpersoner hos leverandørerne. 
        • Produktionslokationer: Overblik over leverandørens produktionslokationer. 

        Certifikatsmodul

        Grundmodulet certifikater indeholder certifikatstyring; herunder upload-funktion af certifikater og administration og overvågning af tidsfrister samt certifikatudløb. 

         Læs mere om indholdet i certifikatsmodulet

         Certifikatmodulet indeholder blandt andet: 

         • Leverandøruploadfunktion: Upload-funktion så leverandøren kan uploade sine certifikater. 
         • Certifikatbibliotek: Opbevaring og registrering af certifikater og metadata på certifikater. 
         • Certifikatgruppering. Gruppering af certifikater i forhold til certifikattype. 
         • Certifikatoversigt: Oversigt på tværs af certifikater med filtreringsmuligheder på alle registrerede certifikatdata. 
         • Overvågning: Overvågning over manglende certifikater og certifikatudløb på den enkelte leverandør og global overvågning på tværs af leverandører. 
         • Advisering: Automatisk mailadvisering til leverandører når certifikater skal fornyes.  

          Spørgeskemaer

          Grundmodulet leverandørspørgeskema indeholder digitalt leverandørspørgeskema til leverandørdeklaration og auditering. Leverandørdeklarationsprocessen er automatiseret, så leverandøren guides igennem spørgsmålene og adviseres ved tidsoverskridelse og mangelfuld udfyldelse.

           Læs mere om indholdet i spørgeskemamodulet

           Leverandørspørgeskemamodulet indeholder blandt andet: 

           • Foruddefinerede spørgeskemaer: Spørgsmålene i spørgeskemaet defineres af virksomheden i forhold til kriterier og kvalitetskrav, som leverandøren skal efterleve. 
           • Typebestemte spørgeskemaer: Udarbejdelse af spørgeskemaer målrettet leverandørsegmenter, produkttyper, lande og sprogvarianter. 
           • Mailnotifikation: Leverandøren udfylder spørgeskemaet ved at følge et link, som sendes via mail til leverandøren. 
           • Automatisk advisering: Leverandøren modtager en mail, hvis tidsfristen for indberetningen overskrides. 
           • Intuitiv guide: Leverandøren guides intuitiv igennem udfyldelsesprocessen, så det sikres, at alle spørgsmål udfyldes korrekt. 
           • Automatisk udsendelse: Udsend spørgeskemaer med faste tidsintervaller til foruddefinerede målgrupper.  

           Produktmodul

           Tillægsmodulet produkter indeholder produktinformationer og dashboard til monitorering af produkter og halvfabrikat, som skal indgå i virksomhedens produktion. 

             Læs mere om indholdet i produktmodulet

             Produktmodulet indeholder blandt andet: 

             • Produktregistreringer: Registrering af produktinformation, indholdsdeklaration mv. 
             • Produktkategoriseringer: Kategoriseringer af produkter. 
             • Oversigt: Oversigt over råvarer, komponenter og ingredienser. 
             • Produktoverblik: Overblik på tværs af produkter med filtreringsmuligheder på alle registrerede produktdata. 

             Kvalitetshåndbog QA

             Tillægsmodulet kvalitetshåndbog indeholder administration af håndbog og processer samt håndtering af ændringsforslag. Herudover kan håndbogen aktiveres på de enkelte projekttyper og i hvert enkelt stadie, så projektmedarbejderen udelukkende får præsenteret specifikt indhold målrettet den aktuelle arbejdsproces. 

               Læs mere om indholdet i kvalitetshåndbogen

               Kvalitetshåndbogen indeholder blandt andet:  

               • Håndbog: Intuitiv og søgbar håndbog der kan udstilles på projekterne. 
               • Administration: Administration og publicering af indholdssider til håndbog. 
               • Forretningsprocesser: Strukturering af arbejdsprocesser med mulighed for grafisk visning i Visio-diagrammer. 
               • Ændringshåndtering: Bearbejdning og implementering af forbedringsforslag.  
               • Audits: Planlægning og gennemførelse af audits af interne arbejdsprocesser. 
               • Afvigelseshåndtering: Registrering og håndtering afvigelser. 
               • KPI-måling: KPI-måling på processerne i forhold til Key Performance Indicators (KPI’er). 

               Leverandørstyring

               Modulet leverandørstyring indeholder automatiserede leverandøraudits med opslagsværk, spørgeskema og certifikatstyring. Automatiser informationsindsamlingen fra jeres leverandører. Leverandørstyringsløsningen giver overblik over al relevant information om virksomhedens leverandører, underleverandører og disses produkter, råvarer, certifikater og deklarationer/audits. 

                 Læs mere om indholdet i leverandørstyring

                 Leverandørkontraktmodulet indeholder blandt andet:  

                 • Certifikatstyring med administration af leverandørcertifikater med bl.a. overvågning af tidsfrister og certifikatudløb. 
                 • Digitalt leverandørspørgeskema med automatiseret proces til leverandørdeklaration og auditering. 
                 • Kontraktstyring med kontraktarkiv, overblik over kontrakttyper, status og udløbdato, 
                 • Produktregistrering på leverandører til monitorering af produkter og halvfabrikat. 
                 • Browserbaseret leverandørportal indeholdende leverandørdata, certifikater, registreringer samt selvbetjeningsfunktion. 

                 Læs mere om leverandørstyring her

                 Leverandørportal

                 Tillægsmodulet leverandørportal indeholder en browserbaseret leverandørportal, som leverandørerne kan logge ind på og dermed få overblik over egne leverandørdata og lave selvbetjening.

                   Læs mere om indholdet i leverandørportalen

                   Leverandørportalen indeholder blandt andet:  

                   • Overblik: Leverandøren har igennem portalen overblik over egne data, registreringer, deadlines, produkter og certifikater. 
                   • Redigering: Adgang til redigering og opdatering af eksempelvis leverandør- og produktdata. 
                   • Registreringer: Adgang til registrering af nye produkter og besvarelse af spørgeskema. 
                   • Upload: Upload-funktion til upload af certifikater. 

                   Procesmodul

                   Modulet Processer indeholder virksomhedens processer fordelt på forretningsområder og/eller afdelinger. Procesmodulet indeholder procesbeskrivelser samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

                    Læs mere om indholdet i procesmodulet

                    Procesmodulet indeholder blandt andet:  

                    • Procesoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på processerne.
                    • Proceskategorisering: Registrering og overblik over procestyper.
                    • Processtatus: Stadiestyring til angivelse af status for processen og styring af procescyklus.
                    • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den procesansvarlige.
                    • Procesoversigt: Oversigt på tværs af processer med filtreringsmuligheder på alle registrerede procesdata.
                    • Procesoverblik: Overblik over kontaktpersoner og procesejere.
                    • Fritekstsøgning: Fremsøgning i processer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                    • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på processerne.
                    • Procesdiagramvisning: Mulighed for at vise procesdiagrammer i eks. Visio.

                    Instruksmodul

                    Modulet Instrukser indeholder virksomhedens instrukser fordelt på forretningsområder og/eller afdelinger. Instruksmodulet indeholder instruksdokumenter samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

                    Læs mere om indholdet i instruksmodulet

                    Instruksmodulet indeholder blandt andet:  

                    • Instruksoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på instrukserne.
                    • Instrukskategorisering: Registrering og overblik over instrukstyper.
                    • Instruksstatus: Stadiestyring til angivelse af status for instruksen og styring af instrukscyklus.
                    • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den instruksansvarlige.
                    • Instruksoversigt: Oversigt på tværs af instrukser med filtreringsmuligheder på alle registrerede instruksdata.
                    • Instruksoverblik: Overblik over kontaktpersoner og instruksejere.
                    • Fritekstsøgning: Fremsøgning i processer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                    • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på instrukserne.
                    • Instruks App: Mulighed for at vise instrukser i en egenkontrol- eller operation App eventuelt som en udvidelse i en afvigelsesrapporterings App.

                    Politikmodul

                    Modulet Politikker indeholder virksomhedens politikker fordelt på områder. Politikmodulet indeholder politikdokumenter samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

                     Læs mere om indholdet i politikmodulet

                     Politikmodulet indeholder blandt andet:  

                     • Politikoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på politikkerne.
                     • Politikkategorisering: Registrering og overblik over politiktyper.
                     • Politikstatus: Stadiestyring til angivelse af status for politikken og styring af politikcyklus.
                     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den politikansvarlige.
                     • Politikoversigt: Oversigt på tværs af politikker med filtreringsmuligheder på alle registrerede politikdata.
                     • Politikoverblik: Overblik over kontaktpersoner og politikejere.
                     • Fritekstsøgning: Fremsøgning i politikker, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                     • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på politikkerne.
                     • Håndbog: Mulighed for at vise politikker i en personalehåndbog på f.eks. Intranettet.

                     Auditmodul

                     Modulet Audits indeholder virksomhedens audits af processer, instrukser og politikker. Auditmodulet håndterer audits samt automatik og processer til at gennemføre disse.

                     Læs mere om indholdet i auditmodulet

                     Auditmodulet indeholder blandt andet:  

                     • Auditoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på audits.
                     • Godkendelsesprocedure: Procedurer til godkendelse af audits ud fra foruddefinerede kriterier.
                     • Auditkategorisering: Registrering og overblik over audittyper.
                     • Auditstatus: Stadiestyring til angivelse af status for Audits og styring af auditcyklus (planlagt, aktiv, godkendt og afviklet).
                     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den auditansvarlige.
                     • Auditoversigt: Oversigt på tværs af audits med filtreringsmuligheder på alle registrerede auditdata.
                     • Auditformular: Formular til registrering af auditpunkter.
                     • Auditoverblik: Overblik over kontaktpersoner og auditejere.
                     • Fritekstsøgning: Fremsøgning i audits, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                     • Årshjul: Mulighed for at gennemføre audits i foruddefinerede intervaller f.eks. en gang i kvartalet eller halvårligt.

                     Nonconformities

                     Modulet Nonconformities indeholder virksomhedens afvigelsesrapporteringer i forhold til processer, instrukser og politikker. Nonconformitymodulet håndterer indrapporterede afvigelser samt automatik og processer til at behandle disse og gennemføre ændringer.

                      Læs mere om indholdet i nonconformitymodulet

                      Nonconformitymodulet indeholder blandt andet:  

                      • Overbliksside: Overblik over alle indkomne afvigelser inkl. beskrivelse, metadata, dokumenter og mailkorrespondance.
                      • Godkendelsesprocedure: Procedurer til godkendelse af ændringer på baggrund af indrapporteret afvigelse.
                      • Kategorisering: Registrering og overblik over afvigelsestyper eksempelvis om afvigelsen er kritisk.
                      • Tagging: Tagging af afvigelsen til en specifik proces, instruks eller politik.
                      • Status: Stadiestyring til angivelse af status til styring af afvigelsesprocessen.
                      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den ansvarlige.
                      • Indrapporteringsformular: Formular til indrapportering af afvigelser.
                      • Afvigelsesoversigt: Oversigt på tværs af afvigelser med filtreringsmuligheder på alle registrerede afvigelsesdata.
                      • Versionsstyring:
                      • Afvigelsesoverblik: Overblik over kontaktpersoner og indberetteren.
                      • Fritekstsøgning: Fremsøgning i afvigelsesrapporteringer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                      • Afvigelsesrapporterings App: Mulighed for at indrapportere afvigelser via en App eventuelt som en udvidelse i en egenkontrol- eller operation App.

                      Selskabsmodul

                      Modulet Selskaber indeholder de selskaber, som indgår i virksomheden. Selskabsmodulet gør det muligt at styre processer og skabe overblik på tværs af virksomhedens selskaber.

                      Læs mere om indholdet i selskabsmodulet

                      Selskabsmodulet indeholder blandt andet:  

                      • Selskabsoverbliksside: Overblik over alle virksomhedens selskaber herunder registrerede selskabsoplysninger (metadata), dokumenter og mailkorrespondance.
                      • Procesoverblik: Overblik over selskabets processer.
                      • Instruksoverblik: Overblik over selskabets instrukser.
                      • Politikoverblik: Overblik over selskabets politikker.
                      • Selskabsstatus: Stadiestyring til angivelse af selskabets status.
                      • Selskabsoversigt: Oversigt på tværs af selskaber med filtreringsmuligheder på alle registrerede selskabsoplysninger.
                      • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner i de enkelte selskaber.
                      • Fritekstsøgning: Fremsøgning af selskaber, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.

                      Featurekatalog

                      Relationsstyring

                      Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

                       Læs mere om indholdet i relationsstyring

                       Relationsmodulet indeholder blandt andet:

                       • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
                       • Tovejsrelation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
                       • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
                       • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
                       • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

                       Risikostyring

                       Risikostyringsmodulet (Project Risk Management) giver overblik over de risikofaktorer, som på kort og lang sigt vil kunne påvirke projektet. Det er nødvendigt at kende sine risici, ellers kan de ikke styres. Risikostyringsmodulet strukturerer arbejdet med at identificere og definere potentielle risici, styre risici og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.     

                        Læs mere om indholdet i risikostyring

                        Risikomodulet indeholder blandt andet:   

                        • Risikovurdering: Arbejdsområde til registrering af risikoforhold og den afledte konsekvens.   
                        • Kortlægning af risici: Rating af risici ud fra en risikoscore.  
                        • Risikomatrix: Grafisk visning af risici i risikomatrix baseret på risikoscore.  
                        • Risikoprofiler: Risikostyring på virksomheder og projekter. 
                        • Risikooverblik: Oversigt over risici på tværs af virksomheder og kunder med filtreringsmuligheder på alle registrerede risikoelementer, hvilket giver et godt overblik over virksomhedens samlede risici.  
                        • Risikomonitorering: Overvågning af risici ud fra en foruddefineret risikokalkulation. 
                        • Advisering: Automatisk notifikation hvis risikoen overstiger foruddefinerede risikogrænseværdier.  

                        Express mail- & dokumentjournalisering

                        Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager, dokumenter, opgaver, kontakter, leads/kunder samt journalisere e-mails.

                         Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

                         Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

                          

                         • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams: Arbejd med salgssager direkte i Teams.
                         • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
                         • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
                         • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
                         • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
                         • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

                         Gantt Chart 

                         Gantt Chart er et projektstyringsværktøj, som giver en Microsoft Project-lignende brugergrænseflade til planlægning og styring af opgaver og projekter.  Få overblik over projekter og opgaver på tværs af organisationen. Administrer opgaver, projekter, relationer og ressourcer i en intuitiv og visuel tidslinje.

                           Læs mere om indholdet i Gantt Chart

                           Gantt Chart indeholder blandt andet:

                           • Drag’n’drop-funktion til flytning af opgaver eller projekter.
                           • Tidsmarkør, som kan flyttes  for at ændre færdiggørelsesprocenten af en opgave eller projekt.
                           • Ressourceallokering af medarbejdere eller materiale på en opgave eller projekt
                           • Genvejsmenu: Tilføj nye opgaver eller projekter eller indryk, udryk, slet eller redigere en eksisterende opgave eller projekt.
                           • Arbejdsnedbrydningsstruktur: Nedbryd projektets aktiviteter i forskellige undermoduler.
                           • Arbejdstidsinterval: Definer startdato og slutdato for opgaven eller projektet.
                           • Arbejdsuge: Ugemarkering af arbejdsdage eller produktive dage i et projekt.
                           • Tidsintervalindstilling: Time, dag, uge, måned.
                           • Relationer: Skab relationer imellem opgaver eller projekter.
                           • Eksporter Gantt Chart og indhold til Excel eller PDF.

                           Transmittals

                           Transmittalsmodulet giver mulighed for at indsamle dokumenter i dokumentpakker (transmittals pakker). Dokumenterne i dokumentpakkerne låses i versioneringen, som sikkerhed og dokumentation for dokumentpakkens indhold. På den måde kan man arbejde videre med originaldokumentet uden at påvirke indholdet af dokumentpakken. Dokumentpakken kan sendes til kunder, samarbejdspartnere og leverandører. 

                            Læs mere om indholdet i transmittals

                            Transmittalsmodulet indeholder blandt andet:

                             

                            • Fastdefineret transmittalproces med Intuitiv dokumentindsamling, klargøring og afsendelse.  
                            • Dokumentoverblik over dokumenter i dokumentpakke herunder dokumentnavn, dato (last modified), source item URL, version, filtype og dokumenttype. 
                            • Procesoverblik over stadierne i transmittalprocessen (Indsamling -> Klargøring -> Afsendelse) 
                            • Statusoverblik der viser, hvor langt man er nået i processen samt overblik over status på tværs af transmittals pakkerne.
                            • Tjekliste med tidslinje. 
                            • Coversheet oprettes automatisk i afsendelsesfasen. Coversheetet sendes til modtageren med links til dokumenterne i dokumentpakken.  
                            • Mailforsendelse af coversheet til transmittalsmodtager. 

                            Automatisk mail-journalisering

                            Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.

                              Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                              Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet:

                              • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                              • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                              • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
                              • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                              • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                              • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                              Digital Signatur

                              Modulet digital signatur giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. Signaturprocessen er fuldt integreret i kontraktstyringsløsningen og understøtter din foretrukne leverandør af digitalsignaturløsninger f.eks. Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.

                                  Læs mere om indholdet i digital signatur

                                  Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

                                  • Integreret brugeroplevelse: Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.  
                                  • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
                                  • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
                                  • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, NemID, Virksomheds NemID og e-Boks. 

                                   Læs mere om digitalsignatur her

                                   Paradigmestyring i brevskabeloner

                                   Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst. Paradigmestyring giver større fleksibilitet ved komplekse dokumentsæt samt minimerer behovet for brevskabeloner. Samtidigt er det muligt at centralisere produktionen og vedligeholdelsen af paradigmerne.

                                     Læs mere om indholdet i paradigmestyring

                                     Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                                     • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                                     • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                                     • Automatisk brevfletfunktion: Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                                     • Tagging af paradigmer: Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                                     • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                                     • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                                     • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                                     • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                                     • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                                     Opgavestyring

                                     Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister, opgaveansvarlige, opgavefremdrift med mere.

                                       Læs mere om indholdet i opgavestyring

                                       Opgavestyring indeholder blandt andet: 

                                       • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
                                       • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
                                       • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
                                       • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
                                       • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
                                       • Automatiseret opgavetildeling ved eks. oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
                                       • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
                                       • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
                                       • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt Chart.

                                       Projekt Power BI Dashboard

                                       Standard Power BI Dashboard er skræddersyet til standardprojektstyringsløsningen. Få et grafisk overblik på tværs af projekter, opgaver, projektmedarbejdere og deadlines. Klik på grafer eller diagrammer og se detaljerede visninger og sammenhænge.

                                         Læs mere om indholdet i Power BI Dashboardet

                                         Power BI Dashboardet indeholder blandt andet:

                                          

                                         • Overblik over projekter og vigtige projektinformationer.
                                         • Overblik over projekter fordelt på stadier, projektledere, måneder, kunder og på ressourcer.
                                         • Overblik over kritiske projekter.
                                         • Direkte links til projekt sites.
                                         • Filtre til raffinerede projektvisninger.
                                         • Overblik over aktive opgaver og vigtige opgaveinformationer.
                                         • Overblik over opgaver fordelt på færdiggørelsesgrad.
                                         • Overblik over egne opgaver og opfølgninger.
                                         • Overblik over opgaver fordelt på projekter og på stadier.
                                         • Direkte links til opgaver.
                                         • Filtre til raffinerede opgavevisninger.

                                         Har du behov for effektiv dokumentstyring i Microsoft 365

                                         – eller er du blot nysgerrig?

                                         Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.